Giới thiệu Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo

    “Nếu không bay được thì chạy, nếu không chạy được thì đi, nếu không đi được thì bò, nhưng bất luận bạn làm gì, hãy luôn tiến về phía trước.” ― Martin Luther King Jr.   Chúng ta đang tiến vào Thời đại thứ tư – Thời đại của trí tuệ nhân tạo (Artificial … Continue reading “Giới thiệu Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo”