Bài giảng học sâu cơ bản

 1. Giới thiệu: slide
 2. Hồi qui tuyến tính (Linear Regression): slide
 3. Đạo hàm (Derivatives): slide
 4. Hồi qui logistic (Logistic Regression): slide
 5. Đồ thị tính toán (Computational Graph): slide
 6. Hàm kích hoạt (Activation Function): slide
 7. Véc-tơ hoá: slide
 8. Giới thiệu Jupyter Notebook và Python: slide
 9. Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Networks): slide
 10. Hồi qui softmax: slide
 11. Chuẩn hoá khối (Batch Normalization): slide
 12. Quá khớp và chỉnh hoá (Overfitting and Regularization): slide
 13. Các giải thuật huấn luyện (Các phương pháp tối ưu – Optimization Methods): slide
 14. Phân chia dữ liệu và đánh giá mô hình: slide
 15. Giới thiệu PyTorch: slide

Sơ lược về học sâu

Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Phần II)

“All the impressive achievements of deep learning amount to just curve fitting.” 
“Tất cả các thành tựu ấn tượng của học sâu thực chất chỉ là khớp đường cong.”

― Judea Pearl

Giới thiệu | Phần I | Phần III


Theo các giáo sư LeCun, Bengio và Hinton, “Học sâu (Deep learning) cho phép các mô hình tính toán gồm nhiều tầng xử lý để học biểu diễn dữ liệu với nhiều mức trừu tượng khác nhau” [9]. Chúng tôi chỉ tập trung vào học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) – mô hình học lấy ý tưởng từ hệ thống kết nối các tế bào thần kinh trong bộ não người.


Thật vậy, trong bộ não người, tế bào thần kinh là đơn vị tính toán cơ bản. Phần bên trái của Hình 3 mô tả một tế bào thần kinh sinh học, bao gồm các thành phần chính là thân tế bào (cell body), trục (axon), sợ nhánh (dendrite) và khớp (synapse) hay “axon terminals” như trong hình. Bộ não người chứa khoảng 86 tỉ tế bào thần kinh [2], 10^14-10^15 khớp thần kinh. Các khớp có vai trò nối một tế bào thần kinh này với các tế bào thần kinh khác thông qua các sợi nhánh. Phần bên phải của Hình 3 mô tả một tế bào thần kinh nhân tạo. Thân tế bào thần kinh nhân tạo, từ đây sẽ gọi tắt là nơ-ron, gồm có phần tính tổng có trọng số (weighted sum) các đầu vào và hàm kích hoạt (activation function) f chuyển đổi kết quả tổng tính được thành đầu vào cho các nơ-ron khác.Nguồn: Internet Nguồn: Luận án tiến sĩ của Andrej Karpathy
Hình 3: Tế bào thần kinh sinh học (trái) và nơ-ron trong mạng nơ-ron nhân tạo (phải)

Mô hình tính toán của mạng nơ-ron nhân tạo được phát minh vào năm 1943 bởi nhà vật lý sinh học thần kinh (neurophysiologist) Warren McCulloch và nhà logic học Walter Pitts [3]. Năm 1958, nhà tâm lý học Rosenblatt [4] tạo ra mô hình học nơ-ron nhân tạo đầu tiên, gọi là perceptron, chỉ có một nơ-ron. Năm 1986, Rumelhart, Hinton và Williams phát minh ra giải thuật lan truyền ngược dùng để tính toán đạo hàm dựa trên hàm mất mát (loss function) góp phần huấn luyện thành công mạng nơ-ron nhân tạo [5]. Năm 1989, Yann LeCun ứng dụng thành công giải thuật lan truyền ngược vào mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks – CNN) [6]. Năm 1997, mạng nhớ ngắn-dài hạn (Long Short-Term Memory -LSTM) được phát minh bởi Hochreiter và Schmidhuber [7] nhằm giải quyết vấn đề đạo hàm suy giảm về zê-rô (vanishing) của mạng nơ-ron hồi qui (Recurrent Neural Networks – RNN).

Hình 4: Một ví dụ về mạng nơ-ron nhân tạo nhiều tầng
Hình 5: Một ví dụ về mô hình học sâu dựa trên mạng nơ-ron[8]
Hình 6: Chia sẻ tham số của mạng nơ-ron tích chập, trong đó w1=w4=w7, w2=w5=w8, w3=w6=w9

Phần bên trái Hình 4 cho thấy một mạng nơ-ron gồm nhiều tầng, trong đó nơ-ron của tầng trước kết nối đầy đủ (fully-connected) với các nơ-ron của tầng sau. Mạng nơ-ron dạng này là mạng nơ-ron truyền thẳng (Feed-forward Neural Networks – FNN) hay mạng perceptron nhiều tầng (Multilayer Perceptron – MLP). Phần bên phải của Hình 4 mô tả cơ chế lan truyền ngược để tính đạo hàm của hàm chi phí (hàm J) theo tham số ở từng tầng của mô hình. Hình 5 mô tả một ví dụ về mạng nơ-ron tích chập. Mạng gồm hai phần: phần tích chập (convolutional layers) và truyền thẳng (fully-connected layers). Phần tích chập rút trích tự động đặc trưng của dữ liệu đầu vào, tầng càng nhỏ thì học các đặc trưng thô (mức thấp), tầng càng sâu thì học đặc trưng càng chi tiết (mức cao) của khái niệm cần học. Ví dụ trong Hình 5 cho thấy tầng đầu học các đặc trưng cạnh (edge), các tầng kế tiếp học được đặc trưng các thành phần, rồi đến đặc trưng chi tiết của đối tượng học. Hình 6 mô tả khả năng chia sẻ tham số của mạng CNN, góp phần giảm số lượng tham số cần phải học.
Hình 7: Mạng nơ-ron hồi qui
Hình 8: Các loại mạng nơ-ron hồi qui
Hình 9: Mạng LSTM

Hình 7 mô tả mô hình mạn nơ-ron hồi qui. Qua hình chúng ta thấy mỗi nơ-ron tại một tầng của mạng nơ-ron hồi qui (trừ tầng đầu) đều nhận vào hai loại đầu vào: dữ liệu nhập và đầu ra của tầng trước. Hình 8 mô tả các loại mạng nơ-ron hồi qui, trong đó (a) là mạng một đầu vào một đầu ra (ví dụ: phân loại ảnh, đầu vào là một tấm ảnh, đầu ra là một loại), (b) là mạng một đầu vào nhiều đầu ra (ví dụ: chú thích ảnh, đầu vào là một tấm ảnh, đầu ra là một dòng chú thích), (c) là mạng nhiều đầu vào một đầu ra (ví dụ: phân tích quan điểm, đầu vào là một dòng văn bản, đầu ra là quan điểm khen hay chê), (d) là loại mạng nhiều đầu vào nhiều đầu ra (ví dụ: dịch máy tự động, đầu vào là một câu của ngôn ngữ này, đầu ra là một câu của ngôn ngữ khác) và (e) cũng là loại mạng nhiều đầu vào nhiều đầu ra nhưng hình dạng khác (ví dụ: phân loại video, khi ta muốn gán nhãn cho mỗi frame của video đầu vào; hoặc gán nhãn từ loại). Hình 9 là mô hình mạng Long Short-Term Memory. Mỗi khối gồm có ba cổng, đánh dấu bằng kí hiệu ⊗, tính từ trái qua phải, kí hiệu ⊗ đầu tiên đại diện cho cổng quên (forget gate), kí hiệu ⊗ thứ hai đại diện cho cổng nhập (input gate) và kí hiệu ⊗ thứ ba đại diện cho cổng xuất (output gate). Vai trò chi tiết của mỗi cổng sẽ được nói trong bài giảng về LSTM.
Hình 10: Học sâu trong tương quan với các mô hình học khác

Hình 10 cho thấy sự tương quan giữa học sâu với các hệ thống học cổ điển và dựa trên luật. Với các hệ thống học dựa trên luật thì các luật và đặc trưng được rút trích thủ công. Với các hệ thống học cổ điển, ví dụ như học cây quyết định, các đặc trưng được trích thủ công, mô hình học là tự động. Học sâu được xem là một phần của học biểu diễn (representation learning) với đặc trưng và mô hình học đều tự động, nhưng các đặc trưng được học bằng nhiều tầng học khác nhau.

Tất cả các mô hình học nêu trên như FNN, CNN, RNN, LSTM đều là các thành phần cơ bản của các mô hình học sâu đột phá gần đây. Tuy vậy, học sâu tiêu tốn rất nhiều nguồn lực tính toán. Nhóm nghiên cứu của Facebook [9] huấn luyện mô hình với tập huấn luyện ImageNet-1k mất một giờ và sử dụng đến 256 GPU. Trong khi bộ não người có khoảng 86 tỉ tế bào thần kinh và thực hiện khoảng 10^16 phép tính trên một giây, GPU NVIDIA Tesla P100 giá 6 nghìn USD (tháng 7 năm 2018) thực hiện được 21×10^12 phép tính trên một giây. Trong gần 50 năm qua, năng lực tính toán của máy tính tuân theo định luật More – phát biểu rằng cứ sau mỗi hai năm thì năng lực tính toán của các bộ vi xử lý tăng gấp đôi và giá thành giảm một nữa – nhưng với quãng thời gian gần 50 năm một con GPU được xem là tương đối mạnh với giá thành 6 nghìn USD chỉ mới đạt khoảng 1/10.000 năng lực tính toán của bộ não người. Vì vậy các xu hương mới nhằm tạo đột phá trong trí tuệ nhân tạo là đầu tư nghiên cứu các nguyên tắc của việc học và trí tuệ của con người. Một xu hướng nữa là phát triển phần cứng có năng lực tính toán vượt trội, không tuân theo định luật More, với các hướng tìm năng là điện toán lượng tử (quantum computing) và điện toán mô phỏng não người (neuromorphic computing).

Tài liệu tham khảo

[1]Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton. Deep Learning. Nature, Tập 521, trang 436–444 (2015).
[2]S. Herculano-Houzel. The Human Brain in Numbers: A Linearly Scaled-up Primate Brain. Frontiers in Human Neuroscience, 3:31 (2009).
[3]Warren McCulloch và Walter Pitts. A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity. Bulletin of Mathematical Biophysics. 5 (4): 115–133 (1943).
[4]F. Rosenblatt. The Perceptron: A Probabilistic Model For Information Storage And Organization In The Brain. Psychological Review. 65 (6): 386–408 (1958).
[5]David Rumelhart, Geoffrey Hinton, Ronald Williams. Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323 (6088): 533–536 (1986).
[6]LeCun et al. Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition. Neural Computation, 1, pp. 541–551 (1989).
[7]Sepp Hochreiter và Jürgen Schmidhuber. Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9 (8): 1735–1780 (1997).
[8]Wei Yu, Kuiyuan Yang, Yalong Bai, Yong Rui.
Visualizing and comparing convolutional neural networks. ICRL (2015).
[9]Goyal, Priya, et al. “Accurate, large minibatch SGD: training imagenet in 1 hour.” arXiv preprint arXiv:1706.02677
(2017).

Sơ lược về trí tuệ nhân tạo và học máy

Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Phần I)

 “Trí tuệ nhân tạo là điện mới.”

― Andrew Ng

Giới thiệu | Phần II | Phần III

Trí tuệ nhân tạo là gì?

Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), sau đây là một số định nghĩa, trong đó định nghĩa thứ ba của giáo sư Nils J. Nilsson được sử dụng trong dự án “100 năm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo”[1] của Đại học Stanford.

Theo cố giáo sư John MacCarthy, người khai sinh ra thuật ngữ trí tuệ nhân tạo: Trí tuệ nhân tạo là khoa học và công nghệ tạo ra máy thông minh (Machine Intelligent), đặc biệt là các chương trình máy tính thông minh [2].

Theo Wikipedia, trí tuệ nhân tạo là trí tuệ được thể hiện bởi máy móc, ngược với trí tuệ tự nhiên (Natural Intelligence) được bộc lộ bởi con người và động vật [3].

Theo giáo sư Nils J. Nilsson, trí tuệ nhân tạo là hoạt động dành cho việc tạo ra máy thông minh và trí thông minh (Intelligence) là phẩm chất giúp một thực thể thực hiện chức năng một cách phù hợp và với khả năng dự đoán trong môi trường của nó  [4].

Trí tuệ nhân tạo được khai sinh tại hội thảo được tổ chức bởiMarvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannon và Nathan Rochester diễn ra trong khuôn viên Đại học Dartmouth năm 1956. AI phát triển mạnh trong những năm 1950 đến giữa thập niên 1970, nhưng thoái trào từ giữa thập niên 1970 đến đầu thập niên 1980 – giai đoạn này được gọi là “AI Winter” (1974–1980)- rồi phát triển mạnh trở lại từ thập niên 1990 đến nay. Từ năm 2010, nhân loại đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ các dự án và ứng dụng thực tế của trí tuệ nhân tạo, ví dụ như xe tự lái của Tesla Motors [*] hay robot của Facebook [*] và Amazon [*]. Ngày nay, đa phần chúng ta đều sử dụng các sản phẩm dựa trên trí tuệ nhân tạo của Google, Apple, Facebook hay Microsoft và nhiều công ty công nghệ khác.

Mối quan hệ giữa Trí tuệ nhân tạo – Học máy – Học sâu

Học sâu (Deep Learning) là một nhánh (mảng con) của học máy (Machine Learning). Học máy là một nhánh của trí tuệ nhân tạo. Hình 1 thể hiện các mối quan hệ này. Các phái học máy sẽ được trình bày trong Phần II. Tổng quan về học sâu sẽ được trình bày trong Phần III. Hình 2 cho thấy một số cột mốc, trong đó cho thấy học máy bắt đầu phát triển từ những năm 1980, học sâu thực sự bắt đầu thành công từ năm 2010. Mặc dù còn nhiều hạn chế như cần dữ liệu huấn luyện lớn, tiêu tốn nhiều nguồn lực tính toán cũng như năng lượng, thời gian huấn luyện lâu, gần như không thể gỡ lỗi (debug) – hoạt động như hộp đen – học sâu đã tạo ra đột phá vượt bậc gần đây, đặc biệt là lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Sự đột phá đó tạo ra làn sóng mới về đầu tư và ứng dụng AI, mở ra niềm tin mạnh mẽ rằng thời đại mới đang tiến gần, khiến các quốc gia và các tổ chức phải điều chỉnh chiến lược vĩ mô lấy AI làm trọng tâm.


Hình 1: Quan hệ giữa AI-Học máy-Học sâu 


Hình 2: Quan hệ giữa AI-Học máy-Học sâu với các cột mốc thời gia  [*]

Học máy là gì?

Theo cố giáo sư Arthur Samuel, người khai sinh ra thuật ngữ Học máy: Học máy là mảng nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học mà không cần được lập trình một cách tường minh.

Theo các giáo sư Michael Jordan và Tom Mitchell: Học máy giải quyết câu hỏi làm thế nào để phát triển các máy tính cải thiện tự động thông qua kinh nghiệm. Về nền tảng, học máy nằm trên giao lộ của khoa học máy tính, thống kê và các lĩnh vực khác quan tâm đến: (i) sự cải thiện tự động qua thời gian, và (ii) suy diễn và ra quyết định dưới điều kiện không chắc chắn.

Học máy được phân thành ba loại chính: Học có giám sát (Supervised Learning), Học không có giám sát (Unsupervised Learning) và Học tăng cường (Reinforcement Learning). Nói một cách nôm na, học có giám sát là học cần có “thầy giáo”, theo nghĩa là cần phải cung cấp dữ liệu huấn luyện mang kinh nghiệm của “thầy” trong đó, ví dụ như khi cần máy học và sau đó tự xác định đâu là khuôn mặt người đâu là không thì phải cung cấp tập huấn luyện gồm các mẫu ảnh chứa mặt người và không có mặt người; trong khi đó học không giám sát thì không cần “thầy giáo”. Học không có giám sát được đánh giá là “true AI” và được xem là đích đến của nhiều mô hình học máy trong tương lai. Học tăng cường là xây dựng các tác tử thông minh (intelligent agent) có khả năng nhận thức được môi trường xung quanh và thực hiện các hành động tương ứng để đạt đến mục tiêu sao cho tổng giá trị thưởng là cao nhất, trong đó mỗi hành động được gán một giá trị thưởng cụ thể. AlphaGo, phần mềm thắng các đại kiện tướng cờ vây Lee Se-dol của Hàn Quốc và Ke Jie của Trung Quốc, là sẩn phẩm của học tăng cường.

Các phái học máy 


“Một đột phá trong Học máy sẽ có giá trị bằng 10 lần Microsofts.”
― Bill Gates
Trong cuốn sách “Thuật toán chủ: Cuộc tìm kiếm cổ máy học cuối cùng sẽ định hình lại thế giới của chúng ta như thế nào” [5], xuất bản năm 2015, giáo sư Pedro Domingos cho rằng có năm phái học máy, mỗi phái dùng một thuật toán chủ  (Master Algorithm)Phái kí hiệu (Symbolists): Phái này xem học (learning) như là diễn dịch ngược, hay cũng có thể hiểu là một dạng qui nạp, theo nghĩa là lập luận để xác định cái tổng quát dựa trên cái chi tiết sử dụng các hệ thống thao tác trên kí hiệu. Ví dụ, nếu biết các tri thức kiểu như “Socrates là người” và “X” => “Socrates sẽ chết”, “Plato là người” và “X” => “Plato sẽ chết”, . . ., một giải thuật học dựa trên diễn dịch ngược sẽ lập luận để suy ra qui luật tổng quát: “X” = “Là người ai cũng sẽ chết”. Nền tảng của phái này là logic học, triết học và tâm lý học. Các đại diện tiêu biểu là Tom Mitchell, Steve Muggleton, Ross Quinlan. Thuật toán chủ là diễn dịch ngược (inverse deduction). Các giải thuật như học cây quyết định, lập luận dựa trên logic là các sản phẩm của phái này.

Phái kết nối (Connectionists): Phái kết nối chủ trương học là tái tạo lại hoạt động của bộ não. Các nơ-ron trong bộ não người được kết nối với nhau. Các kết nối có thể mạnh hoặc yếu. Người ta thường dùng trọng số (weight) để phản ánh độ mạnh yếu của các kết nối. Con người tiếp nhận thông tin đi vào các nơ-ron, từ đó thông tin được kích hoạt lan truyền dọc theo kết nối giữa các nơ-ron. Trọng số của các kết nối sẽ được điều chỉnh dựa trên sự sai biệt (error) kết quả học sử dụng thủ tục lan truyền ngược (backpropagation). Nền tảng của phái này là khoa học thần kinh và vật lý. Các đại diện tiêu biểu của phái này là Yann LeCun, Yoshua Bengio và Geoff Hinton. Thuật toán chủ là lan truyền ngược. Học sâu là sản phẩm tiêu biểu của phái này.
Phái tiến hoá (Evolutionaries): Phái này tin rằng cái quan trọng nhất của việc học là chọn lọc tự nhiên (natural selection). Bài toán học chính của phái này là học cấu trúc (learning structure) nhằm mô phỏng lại hoạt động chọn lọc tự nhiên cho phần mềm trên máy tính. Nền tảng của phái này là di truyền học và sinh học tiến hoá. Thuật toán chủ là lập trình tiến hoá (genetic programming), thực hiện phối giống và tiến hoá các chương trình máy tính giống như cách mà sinh vật phối giống và tiến hoá trong tự nhiên, với qui trình cơ bản: chọn lọc (chọn các cá thể tốt), lai tạo và đột biến. Đại diện tiêu biểu của phái này là John Koza, John Holland, Hod Lipson.  

Phái Bayes (Bayesians): Phái Bayes xem việc học là một dạng suy diễn xác suất dựa trên định lý Bayes và có nguồn gốc từ thống kê học. Đại diện tiêu biểu của phái này là David Hackerman, Judea Pearl, Michael Jordan. Thuật toán chủ là suy diễn Bayesian. Hơn tất cả, phái Bayes quan tâm đến sự không chắc chắn (uncertainty) và xem việc học, tự thân nó, là suy diễn không chắc chắn. Mô hình đồ thị xác suất (Probabilistic Graphical Models) và mô hình nhân quả (Causality) là các sản phẩm của phái này.

Phái loại suy (Analogizers): Học loại suy là học bằng cách ngoại suy
dựa trên sự tương tự. Trọng tâm của học loại suy là nhận biết các tình huống tương tự và luận ra kết quả từ đó. Ví dụ, với một hệ thống chẩn đoán bệnh, nếu hai bệnh nhân có triệu chứng giống nhau, thì có khả năng họ mắc phải cùng loại bệnh. Nền tảng của phái này là tâm lý học và tối ưu toán học. Thuật toán chủ của phái này là máy hạt nhân (kernel machine). Đại diện của phái này là Peter Hart, Vladimir Vaplik, Douglas Hofstadter, với các sản phẩm tiêu biểu K-láng-giềng-gần (k-nearest neighbors) và máy véc-tơ hỗ trợ (support vector machines).
Theo giáo sư Pedro Domingos, loại suy đóng vai trò chính trong học máy. Do vậy, cuối cùng năm phái nêu trên sẽ được hợp nhất thành một, gọi là loại suy sâu (deep analogy) – kết hợp máy hạt nhân và lập luận dựa trên loại suy. Ông dự báo trong một thập niên tới loại suy sâu sẽ thống lĩnh học máy. Trong khi đó, giáo sư Judea Pearl lại cho rằng lập luận dựa vào nguyên nhân kết quả (mô hình nhân quả – causality) dùng mạng Bayesian (Bayesian Networks) mới là tương lai của học máy [6]. “Causality” là ý tưởng quan trọng thứ hai sau “likelihood” trong thống kê học, nhưng lại không thể được biểu đạt bằng ngôn ngữ xác suất. Ví dụ như không thể dùng xác suất để biểu đạt khái niệm cơ bản như “bệnh có-nguyên-nhân-từ các-triệu-chứng”. Tương quan (correlation) là đối xứng, trong khi đó nhân quả, về cơ bản, là bất đối xứng. Vì vậy, ông cho rằng một mô hình học máy đột phá cần đặt trên nền tảng lập luận nhân quả.


Tài liệu tham khảo

[1]One Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI100). Stanford University, truy cập ngày 5 tháng 7, 2018, https://ai100.stanford.edu.
[2]John MacCarthy. What is Artificial Intelligence. http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/node1.html 
[3]Wikipedia. Artifical Intelligence. https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence, truy cập ngày 05 tháng 07 năm 2018.
[4]Nils J. Nilsson. The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010).
[5]Pedro Domingos . The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World (2015).
[6]Báo cáo tóm tắt hội nghị thượng đỉnh của Nhà trắng năm 2018 về Trí tuệ nhân tạo cho nền công nghiệp Mỹ.
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/05/Summary-Report-of-White-House-AI-Summit.pdf

Giới thiệu Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo


    “Nếu không bay được thì chạy, nếu không chạy được thì đi, nếu không đi được thì bò, nhưng bất luận bạn làm gì, hãy luôn tiến về phía trước.”
― Martin Luther King Jr.

 

Chúng ta đang tiến vào Thời đại thứ tư – Thời đại của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và rô-bốt. Nhằm góp phần phát triển trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam, kiến tạo một nền sản xuất công nghiệp có tính cạnh tranh cao trong Thời đại thứ 4 với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, NewAI khởi động chương trình giảng dạy các thành quả tiên tiến nhất hiện nay của trí tuệ nhân tạo. Bắt đầu với Học sâu (Deep Learning) dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks), chương trình hướng đến trang bị cho người học, đặc biệt là các bạn trẻ, hành trang cơ bản để tiến vào thời đại mới. Nội dung giảng dạy bao gồm các kiến thức từ căn bản đến nâng cao, kèm với các bài tập thực tế; bảo đảm người học sau khi kết thúc khoá học có thể ứng dụng được học sâu nói riêng và trí tuệ nhân tạo nói chung vào thực tiễn.

Bài giới thiệu này được chia thành năm phần, với các nội dung sau:

Phần I. Sơ lược về trí tuệ nhân tạo và học máy

Phần II: Sơ lược về học sâu

Phần III: Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Phần IV: Phần kết

Nội dụng

 • Cơ bản về học sâu:
  • Mô hình tuyến tính: Hồi qui tuyến tính và Hồi qui logistic
  • Các giải thuật huấn luyện mạng nơ-ron
  • Hồi qui softmax
  • Đạo hàm và Đồ thị tính toán
  • Một số hàm kích hoạt
  • Mạng nơ-ron truyền thẳng (Feed-forward Neural Networks)
  • Giải thuật lan truyền ngược (Backpropagation)
  • Véc-tơ hóa và cơ chế broacasting
  • Jupyter Notebook
  • PyTorch và TensorFlow
  • Chuẩn hóa dữ liệu
  • Quá khớp (Overfitting) và chỉnh hoá
  • Khởi tạo tham số
 • Mạng Nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks – CNN)
  • Giới thiệu CNN
  • Phép toán tích chập
  • Filter, trượt (stride) và đệm (padding)
  • Tích chập với đầu vào nhiều kênh
  • Tại sao cần tích chập
  • Tầng pooling
  • Các mạng CNN kinh điển
  • Mạng ResNet và Inception
  • Học chuyển giao (transfer learning)
  • Xây dựng tập huấn luyện
  • One-shot learning
  • Một số ví dụ: Phát hiện đối tượng, nhận dạng khuôn mặt, phân loại đối tượng
 • Mạng Nơ-ron hồi qui (Recurrent Neural Networks – RNN) 
  • Giới thiệu mạng RNN
  • Mô hình sequence-to-sequence
  • Backpropagation through time
  • Gated recurrent unit
  • Long-short term memory
  • Mạng RNN hai hướng
  • Mạng RNN sâu
  • Mô hình ngôn ngữ và tạo sinh chuỗi
  • Cơ chế chú ý
  • Một số ví dụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên: POS tagging, NER, Speech Recognition, Machine Translation, Question Answering, Sentiment Analysis

Học bằng các dự án thực tế trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính, nhận dạng và tổng hợp tiếng nói.

Công cụ

Ngôn ngữ lập trình

 • Python

Sách

 • Kevin Murphy (2012), Machine Learning: a Probabilistic Perspective, MIT, Press.
 • Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville (2016), Deep Learning, MIT Press.
 • Trevor Hastie, Robert Tibshirani, and Jerome Friedman (2017), The Elements of Statistical Learning, Springer.
 • Yoav Goldberg (2018). Neural Network Methods for Natural Language Processing. MIT Press.
 • Khan, Salman, Hossein Rahmani, Syed Afaq Ali Shah, and Mohammed Bennamoun (2018). A Guide to Convolutional Neural Networks
  for Computer Vision
  . Synthesis Lectures on Computer Vision 8, no. 1 (2018): 1-207. 

Bài giảng tham khảo

 • http://cs231n.stanford.edu/
 • http://cs224d.stanford.edu/
 • http://cs229.stanford.edu/