Bài giảng học sâu cơ bản

Giới thiệu: slide Hồi qui tuyến tính (Linear Regression): slide Đạo hàm (Derivatives): slide Hồi qui logistic (Logistic Regression): slide Đồ thị tính toán (Computational Graph): slide Hàm kích hoạt (Activation Function): slide Véc-tơ hoá: slide Giới thiệu Jupyter Notebook và Python: slide Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Networks): slide Hồi qui softmax: slide Chuẩn … Continue reading “Bài giảng học sâu cơ bản”

Sơ lược về học sâu

Học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Phần II) “All the impressive achievements of deep learning amount to just curve fitting.”  “Tất cả các thành tựu ấn tượng của học sâu thực chất chỉ là khớp đường cong.” ― Judea Pearl   Giới thiệu | Phần I | Phần III Theo các giáo sư LeCun, Bengio và Hinton, “Học … Continue reading “Sơ lược về học sâu”